“นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 2” วันที่ 22 มิถุนายน 2558

25580528-234523-85523558.jpg

25580528-234524-85524709.jpg

กำหนดการจัดประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ
“นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 2”
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ห้องแกรนด์เอ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

9.00 – 9.20 น.​​ลงทะเบียน

9.20 – 9.40 น.​​กล่าวเปิดงาน แนะนำชุดโครงการ
โดย รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์
ผู้อำนวยการฝ่าย 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

9.40 – 10.00 น.​ภาพรวมของชุดโครงการวิจัยในเบื้องต้น
โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน

10.00 – 10.20 น.*​การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวพ้นกับดักของการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
โดย ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์

10.20 – 10.40 น.*​การฝึกอาชีพในฐานะทางเลือกในการยกระดับฝีมือแรงงานและทางเลือกในการเปลี่ยนอาชีพ
โดย ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

10.40 – 11.00 น.​พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 11.20 น.*​การเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
โดย ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร

11.20 – 11.40 น.*​คุณภาพของผู้เรียนและปัจจัยสนับสนุนจากผู้ปกครอง
โดย ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ

11.40 – 12.00 น.*​คุณภาพของผู้เรียน ผู้ปกครอง และครู (ครุเศรษฐศาสตร์)
โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

12.00 – 13.00 น.​​รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.20 น.*​การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา
โดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

13.20 – 13.40 น.*​การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์

13.40 – 14.00 น.*​การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต
โดย พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรฺสี) ดร.

14.00 – 14.20 น.​บทสรุป ข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการสนับสนุน
โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน

14.20 – 14.40 น.​ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น / ตอบข้อซักถาม
โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน และคณะนักวิจัย

14.40 – 15.00 น.​กล่าวปิดงาน
โดย ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
* นำเสนอ 15 นาที และเปิดโอกาสให้ซักถาม 5 นาที

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: